Säännöt (uusittu 2021)

Verohallinnon henkilökuntayhdistys GoVero ry -

Personalföreningen vid Skatteförvaltningen GoSkatt rf. 


1 § Nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Verohallinnon henkilökuntayhdistys GoVero ry, ruotsiksi  Personalföreningen vid Skatteförvaltningen GoSkatt rf. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 

2 § Tarkoitus 

Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Sen tarkoituksena on koota Verohallinnon palveluksessa olevat jäsenet yhteen ja järjestää yhteisiä virkistystilaisuuksia ja -tapahtumia ja työhyvinvointia edistäviä tilaisuuksia sekä tukea jäsenten osallistumista edellä mainitun kaltaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Lisäksi jäsenille tarjotaan edullisia lomakohteita vuokrattavaksi.

Yhdistys voi perustaa tai olla perustamassa yhdistyksen tarkoitusperiä edistäviä erilaisia toimielimiä ja harrastuskerhoja sekä tukea niiden toimintaa. 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kantaa jäsenmaksua sekä voi toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä; harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa sekä hankkia ja ylläpitää toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton taikka muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille. 

Yhdistys voi ryhtyä yhteistoimintaan ja liittyä toimintansa tarkoitusta edistävien muiden yhdistysten jäseneksi. 

3 § Jäsenet 

Yhdistyksellä on varsinaisia jäseniä ja eläkeläisjäseniä. 
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi on oikeutettu pääsemään Verohallinnon palveluksessa oleva henkilö. Eläkeläisjäsen on eläkkeelle siirtynyt yhdistyksen entinen varsinainen jäsen. Jäsen ei täytä enää varsinaisen jäsenyyden ehtoja, kun hänen virka- tai työsuhteensa Verohallinnossa pysyvästi päättyy muusta syystä kuin eläkkeelle jäämisen vuoksi.  Jäsenyyshakemukset ratkaisee yhdistyksen hallitus, jonka tulee käsitellä ne viipymättä. 

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle. Jäsenen katsotaan eronneen yhdistyksestä, jos hän on jättänyt jäsenmaksun maksamatta. Jäsenen erottamisesta päättää hallitus kuluvan vuoden loppuun mennessä. Lisäksi ennen erottamispäätöksen tekemistä on jäsenelle varattava tilaisuus antaa selvityksensä.  

Oikeus jäsenetujen ja -palvelujen käyttämiseen edellyttää, että erääntyneet jäsenmaksut on suoritettu. Kesken vuotta eronneen osalta, ei vuotuista maksettua jäsenmaksua palauteta.

Jäsenhakemuksen ja eroilmoituksen sekä jäsenlajimuutosilmoituksen katsotaan tulleen hallitukselle tiedoksi, kun se on lähetetty yhdistykselle sähköisessä asiointipalvelussa tai kirjallisesti hallituksen jäsenelle. 

Yhdistyksellä on oikeus kantaa jäseniltään jäsenmaksu, jonka suuruus määrätään yhdistyksen vuosikokouksessa. Jäsenmaksu voi olla erilainen eri jäsenryhmillä. Yhdistyksen jäsen suorittaa jäsenmaksun eräpäivään mennessä.  

4 § Hallitus 

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja (katso 9 §), 4-10 jäsentä sekä

2-3 varajäsentä. Hallituksen puheenjohtajaksi ja hallituksen jäseneksi voidaan valita vain Verohallinnon palveluksessa oleva yhdistyksen jäsen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Varajäsenen toimikausi on yksi vuosi. Kesken toimikauden eronneen hallituksen jäsenen tilalle vuosikokous valitsee jäljellä olevalle kaudelle uuden jäsenen. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen. 

Jos puheenjohtaja eroaa tai erotetaan, valitaan hänen tilalleen jäljellä olevalle toimikaudelle uusi puheenjohtaja. Vaali suoritetaan seuraavassa vuosikokouksessa. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on kutsuttava kokoon, kun kaksi hallituksen jäsentä sitä pyytää. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista hallitukseen kuuluvista on läsnä.  

Hallituksen tulee yhdistyslain, yhdistyksen sääntöjen ja yhdistystä sitovien sopimusten sekä yhdistyksen kokousten päätösten mukaan huolellisesti hoitaa yhdistyksen asioita. 

5 § Hallituksen tehtävät 

Hallituksen tulee: 

o   edustaa yhdistystä 

o   hyväksyä uudet jäsenet, jäsenlajimuutokset, todeta eronneiksi katsotut jäsenet ja erottaa jäsen sekä pitää jäsenluetteloa 

o   kutsua koolle yhdistyksen kokous 

o   valmistella ja esittää yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat 

o   ilmoittaa, mihin mennessä yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi tarkoitetut asiat on esitettävä hallitukselle 

o   hoitaa huolellisesti yhdistyksen varallisuutta ja valvoa sen tilinpitoa 

o   huolehtia tarvittavien toimikuntien ja toimielimien perustamisesta sekä jäsenen tai ehdokkaiden nimeämisestä näihin sääntöjen tai sopimusten mukaan 

o   ryhtyä muihin tarpeellisiin toimenpiteisiin yhdistyksen tarkoitusperien edistämiseksi 

Hallituksen asettamien elimien sekä toimihenkilöiden tehtävät määritellään hallituksen vahvistamassa ohjesäännössä taikka hallituksen päätöksillä. Ohjesääntö tulee vahvistaa vuosittain. 
Yhdistyksen omistamien lomapaikkojen käyttöehdot määritellään hallituksen vahvistamassa lomakohteiden varaus- ja peruutusehdoissa taikka hallituksen päätöksillä. 

6 § Tilit ja tilintarkastus 

Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee olla valmiina viimeistään seuraavan maaliskuun loppuun mennessä. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien tulee tarkastaa yhdistyksen hallintoa, sen tilit, kassa, arvopaperit, kiinteistöt ja muu omaisuus. Tarkastuksestaan heidän on annettava hallitukselle viimeistään toukokuun loppuun mennessä kirjallinen kertomus, jonka tulee sisältää mahdolliset muistutukset ja huomautukset sekä lausunto tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 

7 § Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään hallituksen määräämällä paikkakunnalla ja tavalla viimeistään marraskuun loppuun mennessä. 

Muu yhdistyksen kokous pidetään hallituksen määräämänä aikana, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, taikka vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä on sellaista kokousta kirjallisesti pyytänyt määrittelemäänsä tarkoitusta varten. 

Tiedonannot sekä kutsu yhdistyksen kokoukseen toimitetaan vähintään kymmenen (10) vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen internet-sivuilla ja sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen. 

Yhdistyksen kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja taikka; jos näillä on este, kokouksessa läsnä oleva vanhin hallituksen jäsen. 

8 § Äänestäminen 

Äänestettäessä on kullakin läsnä olevalla jäsenellä yksi ääni, lukuun ottamatta eläkeläisjäseniä, joilla on vain läsnäolo ja puheoikeus.

Äänestyksen ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö. 

Äänestys on toimitettava suljetuin lipuin, jos sitä on ehdotettu ja kannatettu. Äänten mennessä tasan, ratkaisee päätöksen suljetuin lipuin äänestettäessä arpa, avoimessa äänestyksessä kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

9 § Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat 

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1.    Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat sekä muut mahdolliset toimihenkilöt. 

2.    Esitetään hallituksen laatima kertomus yhdistyksen edellisen kalenterivuoden toiminnasta ja tilinpidosta sekä tilintarkastajien/toiminnantarkastajien niistä antama lausunto.

3.    Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille sekä niistä toimenpiteistä, joihin toiminta- ja tilikertomukset ehkä antavat aihetta. 

4.    Käsitellään ja vahvistetaan hallituksen laatima talousarvioehdotus sekä toimintasuunnitelma tulevalle kalenterivuodelle, jolloin samalla määrätään jäsenmaksun ja palvelumaksun suuruus sekä yhdistyksen toimihenkilöiden palkkiot. 

5.    Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä. 

6.    Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle seuraavaksi toimikaudeksi. 

7.    Valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa/varatoiminnantarkastajaa. 

8.    Käsitellään muut hallituksen esittämät tai jäsenten vireille panemat asiat. 

10 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi jonkun hallituksen jäsenen taikka hallituksen määräämän toimihenkilön kanssa. 

11 § Kunniajäsenet 

Yhdistys on lakkauttanut kunniapuheenjohtaja sekä -jäsen nimitysjärjestelmän. Uusia vastaavia huomionosoituksia ei myönnetä, eikä aiemmin myönnetyt kunniapuheenjohtajuudet sekä -jäsenyydet ja etuudet oikeuksineen ole enää voimassa.

12 § Sääntöjen muutos 

Näiden sääntöjen muuttamiseen tai yhdistyksen purkautumiseen vaaditaan päätös, jota vähintään kaksi kolmannesta (2/3) kaikista vuosikokouksen äänestyksessä annetuista äänistä on kannattanut. 

13 § Yhdistyksen purkaminen 

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on sen varat luovutettava Verohallinnon palveluksessa olevaa henkilökuntaa hyödyttävän tai muuten yhdistyksen toimintaan läheisesti liittyvän luvallisen tarkoituksen edistämiseksi yhdistyksen purkauskokouksen lähemmin päättämällä tavalla. 

Yhdistykselle lahjoitettujen tai testamentattujen varojen hoidosta ja käyttämisestä päättää yhdistyksen kokous niistä annettujen määräysten mukaisesti taikka huomioon ottaen muussa tapauksessa näiden sääntöjen 2§:n määrittelemä yhdistyksen tarkoitus. 

© Verohallinnon henkilökuntayhdistys GoVero ry Tehty Yhdistysavaimella